Natuur

Denk om de natuur!

De natuur heeft geen stem en geen mogelijkheid om haar belangen te vertegenwoordigen. Maar dat betekent niet dat ze er niet is. Er zijn vele diersoorten die hun leef en jachtgebied in de Purmer* hebben, waarvan er 31 soorten op de Rode Lijst staan! (*specifiek gekeken naar de 160 hectare die de gemeente tot industrie wil maken)

Rode Lijst

Nederland heeft er voor gekozen om lijsten vast te stellen met uitstervende, bedreigde en kwetsbare soorten, zodat daar in het beleid door de verschillende overheden rekening mee kan worden gehouden.

Als we kijken naar de Rode Lijst van de Nederlandse zoogdieren, dan zien we dat met name de boerenlandzoogdieren achteruitgaan. Er staan 16 soorten op de lijst waarvan er elf zijn gebonden aan agrarisch gebied. Wanneer we kijken naar de afgelopen tien jaar dan zijn er van die lijst vijf soorten gesignaleerd* op de locatie die de gemeente Edam-Volendam voornemens is te transformeren naar industriegebied. Dit zijn de haas, konijn, wezel, hermelijn en de laatvlieger. (*bron: waarneming.nl)

Foto: Haas in de Purmer

Uit de Rode Lijst van de vogels zijn er 26 soorten die voorkomen in het gebied dat de gemeente Edam-Volendam als industriegebied wil gaan inrichten. De 26 soorten die de afgelopen tien jaar hier zijn waargenomen* zijn: velduil, kemphaan, watersnip, zomertaling, boomvalk, grote lijster, koekoek, ransuil, slobeend, steenuil, torenvalk, wulp, boeren zwaluw, gele kwikstaart, graspieper, grutto, huismuis, huiszwaluw, keep, kleine zilver reiger, kneu, kramsvogel, ringmus, smient, tureluur en visdief. Nogmaals: we hebben specifiek gekeken naar de 160 hectare die de gemeente tot industrie wil maken. (*Bron: waarneming.nl)

Foto: Wulp in de Purmer

Buiten de Rode Lijst komen er ook nog tal van niet bedreigde vogelsoorten in de Purmer voor zoals: wilde eend, krakeend, bergeend, kuifeend, tafeleend, smient, grauwe gans, nijlgans, zwaan, fuut, meerkoet, waterhoen, kluut, ekster, kraai, kauw, blauwe reiger, grote zilver reiger, lepelaar, kiekendief, buizerd, torenvalk, sperwer, kievit, scholekster, aalscholver, gierzwaluw, boerenzwaluw, oeverzwaluw, witte kwikstaart, kokmeeuw, mantelmeeuw, zilvermeeuw, grote bonte specht, spreeuw, huismus, ringmus, vink, roodborst, koolmees, pimpelmees, winterkoning, vlaamse gaai, houtduif, tortelduif, merel, zanglijster, kramsvogel, tjiftjaf, putter, groenling, kerkuil, rietzanger, rietgors, ijsvogel, fazant.