Spreekrecht raadsvergadering

Op 20 juli heeft de werkgroep Purmer Industrievrij voor een tweede keer spreekrecht aangevraagd tijdens een raadsvergadering. Wij hebben het volgende statement uitgesproken:

Industrieterrein en stadion in de Purmer: een slecht idee 

Mijn naam is Marianne Klok. Ik sta hier namens alle aanwonenden van de Purmer woonachtig op Groot Westerbuiten, Klein Westerbuiten en Molenwerf. Zij hebben zich verenigd in de werkgroep ‘Purmer industrievrij’.

Wij zijn tegen enige vorm van extra industrie en een voetbalstadion in de Purmer. Wij hebben in onze zienswijze een aantal duidelijke zorgen en vragen geuit. Wij missen in de beantwoording hiervan echter nog informatie. 

  1. De komst van een industrieterrein en stadion hebben volgens de PlanMER Omgevingsvisie een negatief effect op de gezondheid en leefbaarheid van aanwonenden. Dit staat echt zwart op wit in uw eigen rapport. Er staat dat toenemen: verstening, druk op droogte, hittestress en wateroverlast in de stedelijke gebieden. Op de Edammerweg, Groot Westerbuiten en Oosterweg wordt een flinke toename qua verkeer verwacht, daarmee lawaaioverlast en mogelijk stikstofdepositie met significante gevolgen op gevoelige Natura 2000-gebieden. Zeker door een sportcomplex of voetbalstadion zullen negatieve effecten optreden door lichtoverlast, lawaaioverlast en optische verstoring. Dit alles is niet alleen schadelijk voor ons als aanwonenden, maar ook voor (zeldzame) diersoorten die in het gebied leven. En dan zwijgen we nog over de planschade die dit voor ons zou opleveren.
  1. Maar, zo stelt het plan, de lúchtkwaliteit zal door de komst van een industrieterrein waarschijnlijk niet verslechteren, want er komen ‘steeds meer elektrische vervoersmiddelen’. Hoe legt u deze aanname precies uit in het licht van een naderend elektriciteitstekort, mogelijke komst van een stadion en andere sport- en sociale voorzieningen en een daarmee gepaard gaande extra stroom aan verkeer? 
  1. En het rapport biedt nog een tweede reden waarom het negatieve effect op de luchtkwaliteit voor aanwonenden wel zal meevallen: de gemeente gaat ‘gezonde mobiliteit, zoals gebruik van de fiets’ stimuleren. Deze gedragsverandering teweegbrengen zal u in praktijk pittig tegenvallen, zeker als zich in de Purmer ook bedrijven van buiten de gemeente vestigen en hun werknemers tussen vrachtverkeer moeten door fietsen. Onze vraag is dan ook: hoe zorgt de gemeente exact voor een veilige en gezonde ontsluiting van het industriegebied, waarbij de huidige fietsroute voor onder andere scholieren behouden blijft?
  1. Het plan is het industrieterrein in de Purmer (mede) te vullen met categorie 4.2 bedrijven en fabrieken. Dit betekent flinke stankoverlast van o.a. visrokerijen, zeker omdat het 50 procent van de tijd westenwind is. Welke concrete acties hiertegen kunnen wij van de gemeente verwachten?
  1. Wij verzoeken de gemeente verder dringend een gedegen, onafhankelijk en transparant onderzoek uit te voeren naar de bereidwilligheid van bedrijven aan de Juliaweg te verhuizen naar de Purmer. Is een nieuw industrieterrein werkelijk nodig?
  1. Ook vragen wij duidelijkheid van de gemeente over wat er gebeurt als slechts enkele bedrijven vanuit de Julianaweg naar de Purmer willen of kunnen verhuizen. Vult het gebied zich dan met bedrijven uit bijvoorbeeld Purmerend, Zaandam en Amsterdam, zodat we straks met twee industrieterreinen zitten? Wordt het ‘gemengde gebied’ dan mogelijk ook (deels) industrieterrein?
  1. De gemeente geeft in de Omgevingsvisie aan bij het aanwijzen van bouwlocaties afhankelijk te zijn van grondeigenaren en ontwikkelaars om woningbouwlocaties te realiseren conform de visie van de gemeente. Zo ook bij de ambitie extra bomen te planten. Wij zijn tegen enige vorm van extra industrie in de Purmer, maar mocht dit plan toch doorgaan, verzoeken we de gemeente dringend op deze punten regie te nemen. 

Kortom: 

  • Toont u ons alstublieft allereerst met gedegen onderzoek aan óf en zo ja, waarom deze plannen nodig zijn. 
  • En áls deze plannen dan toch doorgaan, kunt u ons garanderen regie te nemen op de invulling van het gebied qua groen en natuur? 
  • De komst van industrie en mogelijk een stadion naar de Purmer, het verlies aan recreatiegebied en natuur in de nabijheid zorgt voor een onomkeerbaar verlies aan veiligheid, leefbaarheid en gezondheid voor ons als aanwonenden. PlanMER Omgevingsvisie geeft nota bene toe dat de plannen schadelijk zijn voor onze gezondheid. Welke maatregelen zegt de gemeente ons concreet toe om onze gezondheid, veiligheid en leefbaarheid te waarborgen? 

Aanwonenden van Groot Westerbuiten, Klein Westerbuiten en Molenwerf gaan graag met u allen in gesprek over onze genoemde vragen en zorgen. Wij nodigen het college van burgemeester en wethouders en u als raadsleden dan ook eind deze zomer uit om in de nabijheid van de Purmer het gesprek met aanwonenden aan te gaan en rond te kijken aan de rand van de Purmer. U kunt onze uitnodiging eind deze zomer verwachten. 

Wij kijken uit naar een gezamenlijk gesprek en danken u voor uw aandacht