Zienswijze gezamenlijke omgevingsvisie

De werkgroep Purmer Industrievrij heeft een zienswijze geschreven en ingediend voor de gezamenlijke omgevingsvisie, die kunt u hieronder lezen als voorbeeld en ter inspiratie.


Aan:    Projectgroep Purmervisie

Postbus 180

1130 AD Volendam

purmervisie@edam-volendam.nl 

Zienswijze Ontwerp Strategische Gebiedsvisie De Purmer 

Deel Edam

Industrieterrein en voetbalstadion in de Purmer: een slecht idee 

Hierbij ontvangt u een zienswijze tegen het voornemen van gemeente Edam-Volendam een industrieterrein en mogelijk een voetbalstadion te vestigen in de Purmer (‘Ontwerp Strategische Gebiedsvisie De Purmer 2035’ van Gemeenten Edam-Volendam, Purmerend, Waterland, projectnummer P04408). De bezwaren vindt u hieronder. De gemeente wordt gevraagd om verduidelijking op de genoemde punten. De zienswijze is slechts op enkele punten, omdat de gebiedsvisie op veel punten vaag is. De gemeente wordt verzocht een concretere uitwerking van de plannen te maken, zodat er een goede inschatting kan worden gemaakt van de gevolgen ervan.

Industrieterrein en voetbalstadion zijn slecht voor gezondheid en leefbaarheid

De komst van een industrieterrein en voetbalstadion hebben volgens de PlanMER Omgevingsvisie een negatief effect op de gezondheid en leefbaarheid van omwonenden. Er staat dat toenemen: verstening, druk op droogte, hittestress en wateroverlast in de stedelijke gebieden. Op de Edammerweg, Groot Westerbuiten en Oosterweg wordt een flinke toename qua verkeer verwacht, wat met zich meebrengt lawaaioverlast en mogelijk stikstofdepositie met significante gevolgen op gevoelige Natura 2000-gebieden. Zeker door een sportcomplex of voetbalstadion kunnen significante negatieve effecten optreden door lichtoverlast, lawaaioverlast en optische verstoring. Dit alles is niet alleen negatief voor inwoners van Edam-Volendam en alle recreanten, maar ook voor (zeldzame) diersoorten die in het gebied leven. 

Kritiek van Commissie MER op uw plannen schuift u ter zijde

Ondertussen hebt u de kritiek van Commissie MER dat de omgevingsvisie te weinig rekening houdt met milieueffecten, te weinig specifiek is en lijkt op een reclamefolder terzijde geschoven. Op p. 27 van de gebiedsvisie meldt u: ‘Omdat de gebiedsvisie De Purmer hoofdzakelijk gebaseerd is op bestaand beleid en geen nieuwe, grote ontwikkelingen of besluiten bevat die niet eerst ook al als onderdeel van andere beleids- en visievorming aan de orde gekomen zijn, kiezen we ervoor om voor de gebiedsvisie zelf geen plan-m.e.r.-procedure te doorlopen. Wanneer de inhoud van een ontwikkeling erom vraagt, zal de plan-m.e.r.-procedure gekoppeld worden aan de bewuste omgevingsvisie dan wel aan de planvorming voor het concrete initiatief zelf. (p. 27). Dus moet men de mondelinge toezeggingen in de media dat de gemeente écht alle milieueffecten laat meewegen, maar klakkeloos aannemen? 

Aanname over toename elektrische vervoersmiddelen

U gaf in de omgevingsvisie aan dat de lúchtkwaliteit door de komst van een industrieterrein waarschijnlijk niet verslechteren, want er komen ‘steeds meer elektrische vervoersmiddelen’. Dit stelde allerminst gerust. Dit is een aanname, die niet is uit te leggen met het oog op naderend elektriciteitstekort, mogelijke komst van een voetbalstadion en andere sport- en sociale voorzieningen en een daarmee gepaard gaande extra stroom aan verkeer.

Aanname over stimuleren gezonde mobiliteit

Net zo min stelde een tweede aanname in de omgevingsvisie gerust: u gaf aan dat het negatieve effect op de luchtkwaliteit voor omwonenden wel zal meevallen, want de gemeente gaat ‘gezonde mobiliteit, zoals gebruik van de fiets’ stimuleren. Op pagina 22 van de gebiedsvisie schrijft u: ‘Met het opwaarderen en/of de aanleg van nieuwe snelfietsroutes (zoals die langs de N244 en de toekomstige 3e ontsluiting) tussen de stations in Purmerend; enerzijds met het achterland en de historische plaatsen Edam, Volendam, Katwoude en Monnickendam; anderzijds wordt duidelijk ingezet op verduurzaming van mobiliteit. Ook stimuleert deze koers bewegen en gezondheid van bewoners.’ Nogmaals: met alleen het opwaarderen van bestaande fietspaden en/of de aanleg van nieuwe fietspaden hebt u nog géén gedragsverandering bereikt. Zeker niet als die fietspaden deels door industriegebied lopen en men tussen de vrachtauto’s door moet fietsen. Hoe zorgt de gemeente exact voor een veilige en gezonde ontsluiting van het industriegebied, waarbij de huidige fietsroute voor onder andere scholieren behouden blijft?

Er ontstaat stankoverlast

Nog altijd mist een overzicht met concrete acties van de gemeente om de te verwachten flinke stankoverlast van o.a. visrokerijen en andere categorie 4.2 fabrieken en industrie te minimaliseren, rekening houdend met het gegeven dat het 50 procent van de tijd westenwind is. De visrokerijen staan momenteel aan de oostzijde van Volendam en de stank waait daardoor (met voornamelijk westenwind) weg over het Markermeer. Ze veroorzaken daar dus een stuk minder stankoverlast voor omwonenden.

Edammer deel van de Purmer blijft niet groen

U schrijft en noemt herhaaldelijk dat het overgrote deel van de Purmer groen blijft. Zo is te lezen op uw website: ‘Voor het overgrote deel willen we vooral de landschappelijke en cultuurhistorische waarden bestendigen… Wat voorop staat is dat het landelijke gebied van De Purmer, buiten de geplande bedrijvigheid en mengzone in de noordkop van De Purmer en de Oostflank (het toekomstig woongebied ten noorden en zuiden van het Purmerbos), gevrijwaard blijft van grootschalige stedelijke ontwikkelingen.’ En op pagina 5 van de gebiedsvisie formuleert u het als volgt: ‘De Purmer is een droogmakerij die gelegen is binnen drie gemeenten, de gemeente Edam-Volendam, de gemeente Purmerend en de gemeente Waterland. In dit gebied worden verschillende ontwikkelingen voorbereid, maar voor het overgrote deel willen we vooral de landschappelijke en cultuurhistorische waarden bestendigen.’ Alle prachtige plannen voor natuurinclusief landschap, lokale recreatie en voedseltuinen ten spijt, het is uitgerekend het Edammer deel dat u wilt inrichten als industriegebied en gemengd gebied. Fijn voor de omwonenden van de rest van de Purmer dat het daar groen blijft, maar ook omwonenden en gebruikers van het Noordoostelijk deel van de Purmer zijn ingezetenen van de drie gezamenlijke gemeenten en hebben recht op een gezonde, veilige en aantrekkelijke leefomgeving.

Gedegen onderzoek ontbreekt 

In de gebiedsvisie schrijft u op p. 4: ‘Bewoners, ondernemers en betrokkenen hebben de afgelopen periode meegesproken over de kansen in De Purmer, over de kwaliteiten ervan 

en over ieders wensen. In individuele gesprekken, in groepsgesprekken, via de website en in een brede enquête.’ Wat mist in deze opsomming is nog altijd een gedegen, onafhankelijk en transparant onderzoek naar de bereidwilligheid van bedrijven aan de Juliaweg om te verhuizen naar de Purmer. Toont u alstublieft een deugdelijke studie waaruit blijkt dat een extra industrieterrein, zeker in deze grootte, werkelijk nodig is.

Verder nodigde de gemeente omwonenden alleen uit omtrent de plannen voor industrie in de Purmer tijdens de inspraakavonden in 2021. Daarin werden slechts sturende vragen gesteld en konden omwonenden nauwelijks tot geen eigen vragen en wensen kwijt. Andere momenten van contact met de gemeente die daarna volgenden, waren op initiatief van omwonenden zelf. De gemeente bracht echter wel bezoekjes aan boeren, diverse aan de IBEV en individuele bedrijven, maar een face to face gesprek met omwonenden heeft nog niet plaatsgevonden. Neemt u alstublieft iedereen serieus in dit proces.

Helderheid over deels verhuizen ontbreekt

En wat gebeurt er als slechts enkele bedrijven vanuit de Julianaweg naar de Purmer willen of kunnen verhuizen? Op uw website schrijft u: ‘Industrieterrein De Purmer zal in de eerste plaats ruimte bieden aan bedrijven die nu gevestigd zijn in de kernen van de gemeente Edam-Volendam.’ Aan wie biedt het industrieterrein in de tweede en derde plaats ruimte? Vult het gebied zich straks met bedrijven uit bijvoorbeeld Purmerend, Zaandam en Amsterdam, zodat we met twee industrieterreinen zitten? Wordt het ‘gemengde gebied’ dan mogelijk ook (deels) industrieterrein? Op uw websitestaat namelijk: ‘Dit voorkeursscenario houdt in dat het westelijk deel van dit Wvg-gebied wordt aangewezen ten behoeve van een industriefunctie. Het oostelijk en noordelijk deel voor een meer gemengde bestemming.’ Deze formulering laat alle ruimte voor ook méér industrie in dit ‘gemengde’ gebied. De gemeente wordt dringend verzocht het gebied dat nu bestemd is als industrieterrein in de Purmer uitsluitend te reserveren voor bedrijven uit Volendam Julianaweg/Slobbeland, omdat het nieuw te realiseren industrieterrein daarvoor immers ook is bedoeld.

Toezegging gemeente over nemen regie ontbreekt

De gemeente gaf in de omgevingsvisie aan bij het aanwijzen van bouwlocaties afhankelijk te zijn van grondeigenaren en ontwikkelaars om woningbouwlocaties te realiseren conform de visie van de gemeente. Zo ook bij de ambitie extra bomen te planten. Mocht dit plan toch doorgaan, is het dringend aan de gemeente op deze punten regie te nemen. Concrete toezeggingen vanuit de gemeente op deze punten missen tot nu toe.

Conclusie

Zoals genoemd wordt in uw eigen omgevingsvisie zijn uw plannen schadelijk voor de gezondheid van omwonenden en komt hun leefbaarheid in het geding. De plannen leveren op: licht-, geluids-, verkeers-, stankoverlast, horizonvervuiling en bedreiging van zeldzame diersoorten. Ook mist toelichting over hoe u de veiligheid van omwonenden straks waarborgt. 

Verder mist nog altijd een gedegen onderzoek naar de noodzaak van een industrieterrein in de Purmer. De gemeente is niet bij machte van de Julianaweg een mooie, groene woonwijk te maken en al helemaal niet om van de Purmer een verzameling bedrijven met daktuinen en groenbedekte daken te maken, zoals is voorgespiegeld tijdens de online inspraakavond. Een industrieterrein is slecht voor de Purmer, haar omwonenden en Natura 2000-gebieden. De argumenten van de gemeente die dat tegenspreken, houden geen stand. Kritiek van Commissie MER schuift de gemeente terzijde. Het is fijn dat de drie gemeenten aangeven oog te hebben voor natuurinclusief landschap, lokale recreatie en voedseltuinen. U gaat in deze gebiedsvisie echter opnieuw totaal voorbij aan de belangen van het Edammer deel van de Purmer, omwonenden, de natuur, recreanten en andere belanghebbenden.

Datum: 

Naam: 

Adres:

Postcode en plaats: 

E-mailadres: